Giới thiệu  >   CRS, hoạt động môi trường  >   Quản lý môi trường

 

Phương châm quản lý QEO của tập đoàn AICA.

Phương châm quản lý QEO bao gồm:
Q - Quality Management: Quản lý chất lượng.
E - Environment Management: Quản lý môi trường.
O - Occupational Health and Safety Management: Quản lý an toàn sức khỏe lao động.

Đối với tập đoàn AICA, phương châm quản lý này đã trở thành gốc rễ cho mọi hoạt động của tập đoàn.

Phương châm quản lý QEO được bắt đầu đưa vào áp dụng từ năm 1998. Dựa trên phương châm quản lý này, AICA đã được trao chứng nhận quản lý môi trường ISO14001, và hiện tại, AICA vẫn đang tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống "quản lý phát triển công ty phải luôn song hành cùng việc quản lý, giảm tác động đến môi trường." 

Trong từng hoạt động của từng bộ phận nghiên cứu - sản xuất - phát triển bán hàng - quản lý, phương châm quản lý QEO sẽ là nền tảng để duy trì sự cân bằng trong quản lý - môi trường - sức khỏe an toàn và đưa AICA phát triển lên những tầm cao mới. 

Sản phẩm tiêu biểu: Tấm laminate, Sơn sàn epoxy !

2012manage_illust02.jpg